Gilops Group

Algemene VoorwaardenAlgemene verkoops-, leverings- en afhaal-/bevoorradingsvoorwaarden van petroleumproducten

Artikel 1. Definities


1.1. GILOPS GROUP : naamloze vennootschap GILOPS GROUP met maatschappelijke zetel 4020 Wandre, rue du Dossay, nr 2 en ingeschreven in de KBO onder het nr 0402.942.057

1.2. De Klant: iedere fysieke of rechtspersoon, verbruiker of professioneel die de producten (goederen of diensten) van GILOPS GROUP koopt.

1.3. De Klant consument: iedere Klant die als consument is erkend door het boek VI van het Wetboek van Economisch recht.

1.4. Le Wederverkoper: Klant die de producten van GILOPS GROUP koopt en ze aan zijn eigen klanten doorverkoopt.

1.5. De bestelling: ieder contract gesloten tussen de Klant en GILOPS GROUP voor het verwerven door de Klant van de producten van GILOPS GROUP.

1.6. De levering: het ter beschikking stellen van de Klant van producten door GILOPS GROUP (in de installaties van GILOPS GROUP van de klant of van een derde).Artikel 2. Aanvaarding van de algemene voorwaarden en verbintenissen

2.1. Onze algemene voorwaarden, evenals onze bijzondere voorwaarden of bestelbonnen, worden verondersteld te zijn aanvaard door de Klant, zelfs indien deze strijdig zouden zijn met zijn eigen algemene of bijzondere aankoopvoorwaarden. Deze laatsten binden GILOPS GROUP enkel indien GILOPS GROUP ze schriftelijk in uitdrukkelijke bewoordingen heeft aanvaard. Ons akkoord kan in geen geval worden afgeleid uit de omstandigheid dat GILOPS GROUP de verkoop en/of de levering zou hebben aanvaard zonder de vermeldingen die naar de algemene of bijzondere aankoopvoorwaarden of andere gelijkaardige bepalingen van de Klant verwijzen, te betwisten.

2.2. Onze tussenpersonen, agenten en/of aangestelden hebben geen enkele macht om GILOPS GROUP te binden. Enkel een statutaire bestuurder van GILOPS GROUP heeft de macht om GILOPS GROUP te binden.

Iedere offerte of iedere verbintenis van tussenpersonen, agenten en/of aangestelden is bijgevolg pas geldig na de geschreven en getekende goedkeuring door een van de statutaire bestuurders.

2.3. De aangestelde, de medewerker, de echtgenoot, het gezinslid of iedere andere persoon die handelt voor de Klant zal worden veronderstel over het vereiste mandaat te beschikken om hem tegenover GILOPS GROUP te verbinden

2.4. De contracten verbinden de partijen en hun rechthebbenden en kunnen, zonder ons akkoord, niet worden overgedragen op een derde.

Artikel 3. Prijs
3.1. De prijs wordt vastgesteld rekening houdend met de conjunctuur van de markt op het ogenblik van de bestelling. De prijs geldt voor een levering in onze vestigingen. Indien GILOPS GROUP zorgt voor het transport of voor de organisatie ervan, zullen de transportkosten aan de Klant worden aangerekend.

3.2. De verkoopprijzen kunnen door GILOPS GROUP worden gewijzigd tussen de bestelling en de levering wegens een verandering van de maatregelen genomen door de openbare machten (die de aankoop, de invoer, de verkoop van petroleumproducten beïnvloeden) of door een prijs van een of meerdere bestanddelen die de basis vormen voor de berekening van de maximum verkoopprijzen vastgesteld door het programma contract in toepassing van de wet van 30 juli 1971 over de prijzen en beschikbaar op de site van FOD ECONOMIE.

3.3. Iedere taks, hoe hij ook noemt en welke ook de overheid is die hem vaststelt, is ten laste van de Klant.


Artikel 4. Facturatie en Betaling

4.1. Het is aan de Klant om aan GILOPS GROUP, vóór de levering, zijn exacte gegevens over te maken, nodig voor de facturatie en zijn wil om een factuur per mail te krijgen, met aanduiding van zijn mailadres. Zoniet, zal hij een papieren factuur krijgen.

4.2. De Klant kan een factuur slechts betwisten tijdens een termijn van 5 dagen die een aanvang neemt op de dag van de uitgave van de factuur. In ieder geval, ziet de Klant, door de betaling, af van de latere betwisting van de factuur. De betwisting van de kwaliteit en de hoeveelheid producten wordt enkel beheerd door het artikel 7.

4.3. Iedere verkoop is onmiddellijk contant betaalbaar op het ogenblik van de levering behoudens een andere vervaldag aangeduid op de factuur. Iedere andere betaling die door GILOPS GROUP zou worden aanvaard, maakt geen novatie uit.

4.4. Het is de tussenpersonen, agenten en/of aangestelden niet toegelaten om de betaling van de facturen te ontvangen, noch in geld noch onder eender welke vorm ook. Zij mogen evenmin kwijting geven voor zo'n betaling behalve indien de Klant beschikt over ene geschreven toelating waardoor GILOPS GROUP aan de Klant het recht toekent om te betalen in handen van de tussenpersoon, agent en/of aangestelde.

4.5. GILOPS GROUP heeft het recht om bij de bestelling, aan de Klant de betaling te vragen van een voorschot of van de totale prijs van de bestelling. Indien een voorschot werd betaald, maakt dit geen borgsom uit die de Klant zou toelaten om, door er afstand van te doen, zich aan het contract te onttrekken.

4.6. Indien de Klant een wederverkoper is en in geval van niet-betaling op de vervaldag van een factuur, maakt de Klant aan GILOPS GROUP alle schuldvorderingen over die voortvloeien uit de doorverkoop van de producten geleverd door GILOPS GROUP.

Artikel 5. Laattijdige betaling

5.1. Bij niet-betaling op de vervaldag van het geheel of een deel van de prijs, is de Klant van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling :

- een forfaitaire vergoeding verschuldigd gelijk aan 15 % van het bedrag dat nog verschuldigd blijft, zonder dat deze vergoeding nochtans lager dan 50,00 € kan zijn;
- een intrest van 1,25 % per maand berekend vanaf deze vervaldag: iedere aangevatte maand wordt in zijn geheel in rekening gebracht.

5.2. Bovendien, bij gebrek aan betaling binnen de termijn voorzien in het artikel 5.1, zal een inningskantoor ermee worden belast om de onbetaalde bedragen te innen, vermeerderd met een bedrag van € 25,00 voor de herinneringskosten door het inningskantoor en 10 € voor iedere latere herinnering waartussen minstens 2 weken zitten.

5.3. Iedere gedeeltelijke betaling zal eerst op de kosten worden verrekend, nadien op de vervallenintresten en tenslotte op het kapitaal niettegenstaande de inhoud van iedere afrekening en iedere vorige tussentijdse verrekening die werd overgemaakt.

5.4. Het niet-betaling, zelfs gedeeltelijk, van een factuur op zijn vervaldag brengt het verval met zich van de termijn toegekend door alle gedane leveringen en maakt alle facturen onmiddellijk opeisbaar. Bovendien, kent het aan GILOPS GROUP het recht toe om de lopende bestellingen zonder formaliteit op te zeggen.


Artikel 6. De levering en verantwoordelijkheid

6.1. GILOPS GROUP verbindt zich ertoe om zijn uiterste best te doen opdat de producten binnen een redelijke termijn zouden worden geleverd. Aangezien de levering afhangt van de beschikbaarheid van de producten en/of de transportmiddelen op de voorziene datum van de levering, kan een leveringstermijn slechts ten indicatieve titel worden gegeven. Deze bepaling is eveneens van toepassing op de Klant die geniet van een voorrang op grond van een bevoorradingscontract.

6.2. In geval van een vertraging in de levering van meer dan 10 dagen vanaf de datum van de bestelling helemaal te wijten aan GILOPS GROUP, kan de Klant consument de levering per aangetekend schrijven opeisen. Indien er binnen de 48 uur volgend op de ontvangst van het aangetekend schrijven, geen levering is gebeurd, kan de Klant, vanaf het einde van de 48 uur, van GILOPS GROUP een forfaitaire vergoeding eisen van 15 % van het bedrag van de bestelde en niet geleverde producten.

6.3. In de volgende gevallen heeft GILOPS GROUP het recht om haar leveringen op te schorten of te beperken zonder vergoeding : niet-betaling van het voorschot voorzien in het artikel 4.5., in geval van toepassing van het artikel 5.4, ongeval, oorlog, opstand, staking, in- of uitvoerbeperkingen, blokkade, geen verpakkings- of transportmiddelen, tekort, geval van overmacht, toeval of ieder ander feit dat de mogelijkheid van GILOPS GROUP om haar producten te kopen, te vervoeren, in te voeren, te lossen of te verdelen, beperkt.

6.4. Voor de Klant andere dan een Klant consument, kan de verantwoordelijkheid van GILOPS GROUP niet worden ingeroepen, in geval van onrechtstreeks schade, namelijk commerciële of financiële schade zoals een waardevermindering, een kostenverhoging, een verlies van klanten of een winst waarop men gerekend had, een verstoring van de planning, acties of klachten van derden.

6.5. De Klant wordt mondeling ingelicht over de kwaliteit, de gebruiksaanwijzing, en de eventuele specifieke eigenschappen van de bestelde producten. Indien de Klant het product een speciaal bestemming wenst te geven, vraagt hij aan GILOPS GROUP schriftelijk informatie over dit gebruik, voor de levering. Door de betaling van de factuur of van de leveringsbon erkent de Klant dat hij de voornoemde informatie heeft bekomen.

6.6. In geval van levering in de installaties van de Klant, zal de levering van de producten gebeuren volgens de aanwijzingen en op de plaatsen aangeduid door de Klant die er het risico en de volledige verantwoordelijkheid zal van dragen zowel wat betreft de opslagcapaciteit, de bestelde hoeveelheid, als de opslagplaatsen zelf (deze moeten zich bevinden in een staat die overstemt met de wettelijke en reglementaire bepalingen). In geval van ontoegankelijkheid van de levering of het ontvangst van de producten op de vastgestelde leveringsdatum, zal de verkoop GILOPS GROUP als door de Klant geannuleerd kunnen worden beschouwd in de zin van het artikel 10. Tenslotte zal GILOPS GROUP niet verantwoordelijk zijn voor schade van de bodem indien die niet resistent genoeg is om de vrachtwagen te dragen.

6.7. De Klant is, in ieder geval, verantwoordelijk voor het overlopen, te wijten aan een te grote bestelling of aan een slechte werking van de benzinemeter. Het feit van het plaatsen van een bestelling impliceert dat alle nodige controle voorafgaand aan de levering correct werden uitgevoerd door de Klant.

6.8. De Klant erkent dat zijn installatie, op het einde van de plaatsing ervan, werd gespoeld zodat zij werd ontdaan van elke restant van matrijsolie (plastiek tank), resten van soldeersel, van condensatiewater of van vreemde voorwerpen die de fysieke en mechanische eigenschappen van de geleverde producten kunnen veranderen. Het is de volledige verantwoordelijkheid van de Klant om de conformiteit en het goede onderhoud van zijn installatie na te gaan.

6.9. GILOPS GROUP is niet verantwoordelijk voor het gebruik dat door de Klant van zijn producten zal worden gemaakt.


Artikel 7. Hoeveelheid en kwaliteit van de geleverde producten

7.1. De producten van GILOPS GROUP zijn conform aan de Belgische en Europese reglementering die toepasselijk is op het ogenblik van de levering.

7.2. De Klant heeft de verplichting om, bij de levering, de hoeveelheid en de kwaliteit van de producten na te gaan.

7.3. De klachten moeten schriftelijk gebeuren, met een aangetekend schrijven, binnen een termijn van 7 dagen vanaf de levering.

7.4. Er zal geen enkele klacht later worden aanvaard zonder nochtans afbreuk te doen, voor de Klantenconsumenten, aan een gebiedende wetgeving zoals in het boek VI van het Wetboek voor Economisch Recht.

7.5. Wanneer de verantwoordelijkheid van GILOPS GROUP wordt ingeroepen, is GILOPS GROUP enkel gehouden tot het vervangen van de defecte producten. De Klant kan in geen geval een vergoeding eisen in geval van onrechtstreekse schade zoals voorzien in het artikel 6.4.

7.6.
Artikel 8. Solidariteit

Indien de factuur, op vraag van de Klant, wordt opgesteld op naam van een derde lasthebber of opdrachtgever, is deze solidair gehouden met de Klant voor de betaling van de factuur en de uitvoering van de verplichtingen die voortvloeien uit de algemene en bijzondere verkoopsvoorwaarden.


Artikel 9. Overdracht van risico's en eigendom

9.1. Het risico op verlies van de producten wordt op de Kant overgedragen bij de levering naarmate het lossen gebeurt of in geval van levering in onze installaties, naarmate het laden gebeurt.

9.2. De geleverde producten blijven eigendom van GILOPS GROUP tot bij de volledige betaling.

9.3. In geval van doorverkoop van de goederen aan een derde voor de volledige betaling van de prijs door de verkoper, verbindt deze laatste zich ertoe om de derde in te lichten van ons eigendomsvoorbehoud.

9.4. In geval van faillissement of van een toestand van samenloop in hoofde van de Klant en bij gebrek aan betaling door deze laatste, behoudt GILOPS GROUP zich het recht voor om, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling de onbetaalde goederen terug te nemen.

Artikel 10. Annulering

10.1. Geen enkele, gehele of gedeeltelijke annulering, van de bestelling kan worden aanvaard, behoudens schriftelijk akkoord van GILOPS GROUP.

10.2. In geval van een aanvaarde annulering, heeft GILOPS GROUP het recht om 30 % van het bedrag van de geannuleerde bestelling te factureren als verbrekingsvergoeding.

10.3. In geval van verkoop op afstand in de zin van het Wetboek van Economisch Recht, kan de Klant consument, binnen de 14 dagen, van zijn bestelling afzien maar nooit na de levering ervan.

Artikel 11. Slotbepalingen

11.1. Iedere wijziging of annulering van één of van meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden maakt geen afstand of annulering uit van de andere bepalingen.

11.2. In geval van een nietige clausule, verbinden de partijen zich ertoe om deze te vervangen door een geldige clausule die, uit een economisch standpunt, het dichtst bij de nietige clausule staat.

11.3. Het niet-toepassen, door GILOPS GROUP, van een clausule in haar voordeel kan niet worden geïnterpreteerd als zijnde een afstand van harentwege om zich erop te beroepen.

11.4. Ieder afwijking door GILOPS GROUP van een van de clausule in deze algemene voorwaarden wordt slechts toegestaan bij wijze van gunst en betekend in geen geval een novatie.

11.5. De persoonlijke gegevens overgemaakt door de Klant zullen worden geregistreerd in de files van GILOPS GROUP en gebruikt/uitgebaat door GILOPS GROUP of door een van haar partners overeenkomstig de wetgeving over de eerbiediging van het privéleven.

11.6. Iedere betwisting met betrekking tot de interpretatie of de uitvoering van het contract valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbank van de maatschappelijke zetel van GILOPS GROUP. Uitzonderlijk, wanneer de klant een consument is in de zin van het Wetboek van Economisch Recht, en dat de levering in zijn woonplaats heeft plaatsgevonden, zullen de bevoegde Rechtbanken deze zijn van de woonplaats van de klant.

11.7. Enkel het Belgische recht is van toepassing.